VÄLKOMMEN PÅ DIGITALT MEDLEMSMÖTE

Den 30 november kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in till ett digitalt medlemsmöte/representantskap. Du är som medlem varmt välkommen att delta. 

Med anledning av den ökade smittspridningen så har arbetarekommunens styrelse beslutat att representantskapet den 30 november ska genomföras digitalt via Zoom. Det är endast de som känner att den behöver delta fysiskt av någon anledning som får delta fysiskt på mötet. Den som behöver delta fysiskt anmäler detta till sap.oskarshamn@telia.com, senast 2020-11-29. Det är också en begränsning till högst 8 personer. 

Det har per mail gått ut information om hur du gör för att delta digitalt på mötet. Om du behöver mer information så kontaktar du oss på sap.oskarshamn@telia.com

Viktigt inför mötet

Du som är ombud eller är styrelseledamot behöver ha ditt bank-id tillgängligt för att kunna använda systemet EasyVote. Tänk därför på att du inför mötet tar fram under det så du har det tillgängligt. Du som ska delta fysiskt på mötet, tänk på att ta med mobilt bank-id till mötet. 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesfunktionärer
  • Mötessekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 5. Principbeslut om hur sluten omröstning ska gå till vid digitala representantskap
  Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet att besluta i enlighet med:
  ”De ombud som närvarar när omröstningen inleds är de ombud som får rösta. Ombud som ansluter under pågående omröstning får inte delta.

  Sluten omröstning sker, om röstberättigande deltar digitalt, i första hand via EasyVote. Att rösta via EasyVote förutsätter att man har mobilt bank-id. Det är därför möjligt att kombinera fysiska valsedlar med digitala röster via EasyVote. AK-ordförande ser tillsammans med rösträknarna ser till att det inte blir för få personer som röstar digitalt respektive fysiskt. Röstningsresultatet presenteras i sin helhet, dvs inte uppdelat på fysiska och digitala röster.”
 6. Revidering av ombudsförteckning till representantskapet
  Revideringen behöver göras med anledning av en avsägelse i AK-styrelsen. Det innebär att ett ombud ska tas bort ur ombudsförteckningen.
 7. Aktuell information
  – Information om regionens budget
  – Övrigt
 8. Val
  a) Vice ordförande i Socialnämnden
  Valberedningen föreslår att Jonas Brorsson, idag ledamot i nämnden och arbetsutskottet, väljs till ny vice ordförande i socialnämnden efter Stellan Lindeberg.

  Övrigt nominerad är Sara Gunnar.

  b) Eventuellt val av ledamot i Socialnämnden
  Det har varit möjligt för medlemmar att nominera kandidater till uppdraget som ledamot i socialnämnden. Valet ska genomföras under förutsättning att representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag i 8 a.

  Övrigt nominerad är Sara Gunnar.

  c) Eventuellt val av ersättare i Socialnämnden
  Det har varit möjligt för medlemmar att nominera kandidater till uppdraget som ersättare i socialnämnden. Valet ska genomföras under förutsättning att representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag i 8 b.

  Valberedningen föreslår att Leine Johansson väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Rickard Bäck.

  Övrigt nominerad är Sara Gunnar.
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

facebook Twitter Email