Yttrande över översiktsplanen 2050

Oskarshamns kommun arbetar med en ny översiktsplan för kommunen. Fram till den 22 januari kan alla lämna synpunkter. Styrelsen för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har beslutat att lämna följande synpunkter.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun är överlag positiva till det förslag på översiktsplan som har presenterats.

En jämlik kommun
Vi tror att en kommun byggs bäst på jämlikhet. Förslag och idéer bör ta sin utgång i hur vi tillsammans bidrar till en ökad jämlikhet i vår kommun och vårt samhälle. Vår övertygelse är att samhällen byggda på jämlikhet når mer framgång och skapar mer samhörighet mellan människor.

Serviceorter
I översiktsplanen presenteras fyra serviceorter som navet i att tillgodose varje tätorts omliggande bebyggelse med service. Vi tror att tanken med serviceorter är rätt. Kommunen behöver i dialog med civilsamhälle och det lokala näringslivet arbeta med hur servicen på varje ort kan utvecklas. Utöver den kommunala servicen ser vi det som viktigt att kommunen stödjer och hjälper till att utveckla de orter som pekas ut som serviceorter. Det är dock viktigt att inte hela ansvaret för att utveckla orterna hamnar på kommunen.

Översiktsplanen ger idag exempel på service som bör finnas i respektive serviceort. Vi anser att skrivningarna bör vara mer generella för att inte uppfattas som begränsande servicenivån. Planens utgångspunkt är 2050 och då bör mer generella skrivningar vara att föredra framför specifika aktiviteter eller platser.

Bostadsbyggande
Runt om i vår kommun upplevs idag en bostadsbrist. Om visionen om 35 000 invånare 2050 ska uppnås behöver det byggas fler boenden. Vår kommun behöver fler flerfamiljsbostäder, radhus och villor.

Kommunen kan vi sitt kommunala bostadsbolag bidra till viss byggnation, men om visionen ska nås behövs också privata engagemang. Vi tror därför att kommunen måste fortsätta arbetet med att ta fram detaljplaner som tillåter bostadsbyggande och annan verksamhet. Detaljplanerna bör i sin utformning vara tillåtande och inte vara för detaljreglerade. Vi förespråkar att detaljerna bestäms när bygglovet hanteras.

Vi tror att kommunen i arbetet med nya detaljplaner för att öka planberedskapen bör prioritera förtätning av befintliga bostadsområden samt bostäder i strandnära läge. Vi tycker därför förslaget om att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är mycket bra.

Förslag att gå vidare med

  • Aktualisera den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad i enlighet med de förändringar som sker i översiktsplanen 2050, samt med anledning av att den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad i februari fyller 4 år.
  • Efter att översiktsplanen 2050 är antagen bör det tas fram en handlingsplan för hur visionen ska nås.
  • Kommunen bör utifrån översiktsplanen för Oskarshamns kommun och den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad upprätta tillåtande detaljplaner i attraktiva lägen.
  • Socialdemokraterna tror att tanken med serviceorter är rätt. Kommunen behöver i dialog med civilsamhälle och det lokala näringslivet arbeta med hur servicen på varje ort kan utvecklas.
facebook Twitter Email