Frågor från pensionärsorganisationerna till de politiska partierna i Oskarshamn inför valet 2018

PROs och SPFs lokalföreningar i Oskarshamns kommun har tillsammans ställt fyra frågor till oss. Här kan du läsa om hur vi har svarat.

1. Att vid inledningen av mandatperioden 2019-2022 överföra Kommunala Pensionärsrådet (KPR) från Socialnämnden till Kommunstyrelsen samt att vice ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) skall utses av pensionärsorganisationerna. 
Socialdemokraterna är beredda att flytta det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) från Socialnämnden till Kommunstyrelsen, om alla pensionärsorganisationer i rådet vill det.

Vi har idag inte tagit ställning till antalet ledamöter i rådet eller fördelning av dessa mellan pensionärsorganisationerna. Vi tycker det är viktigt att inför ett sådant beslut höra pensionärsorganisationernas synpunkter. Socialdemokraterna har ett nationellt vallöfte om att alla kommuner ska ha ett kommunalt pensionärsråd. Pensionärsrådet ska vara en möjlighet för äldre att ha inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Vi tror därför att det behövs en dialog under hösten om hur vi tillsammans ska säkerställa inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

2. Att under mandatperioden 2019-2022 permanenta samt utöka antalet Träffpunkter i kommunen både i centralorten samt i kommunens ytterområden. Detta för att motverka den psykiska ohälsan samt ensamheten bland seniorer.
Socialdemokraterna säger ja till att permanenta kommunens träffpunkter. Vi håller med om att träffpunkterna är viktiga för att motverka ensamhet och den psykiska ohälsan. Vi är beredda att tillsammans med pensionärsorganisationerna samtala om antalet träffpunkter, men också om det ska finnas olika typer av träffpunkter.

3. Att under mandatperioden 2019-2022, inom Äldreomsorgens alla verksamheter, tillse att behovet av utbildad personal med rimliga arbetsvillkor är helt tillgodosett. 
Socialdemokraterna går till val på att genomföra ett förändringsarbete inom Socialnämnden med syfte att höja personalkontinuiteten inom verksamheten, samt att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska ha en utvecklingsplan som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef. Det tror vi kommer leda till att du som brukare får träffa samma medarbetare oftare.

Socialdemokraterna går också till val på att genomföra heltidsresan som innebär att alla medarbetare ska erbjudas att arbeta heltid. Det är en viktig förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare och kunna anställa utbildade medarbetare även i framtiden.

4. Att alla politiker med uppdrag i socialnämnden skall tillbringa minst motsvarande en (1) arbetsdag om året ute i omsorgerna av äldre för att lättare, konkret och direkt, kunna förstå de äldres situation och arbetsvillkor för personalen. 
Socialdemokraterna tycker att Socialnämnden ska ha kontaktpolitiker som följer olika frågor. Det kan innebära att några politiker särskilt följer ett antal boenden inom äldreomsorgen och att några andra politiker särskilt följer ett antal boenden inom omsorgen för personer med funktionsvariationer. Det är ett system som vi i grunden tycker är bra och som bör utvecklas. Kontaktpolitikerna bör i sitt uppdrag få tid avsatt för att besöka verksamheten.

facebook Twitter Email