Frågor från Oskarshamns handikappkommitté

Oskarshamns handikappkommitté har ställt fyra frågor till oss. Här kan du läsa hur vi har svarat på deras frågor.

Fråga 1: OHK anser att vice ordförande i Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta själv ska ha en funktionsnedsättning.
Vad anser ditt parti?
Socialdemokraterna har inte tagit ställning till antalet ledamöter i rådet eller fördelningen av dessa mellan de olika föreningarna. Vi tycker det är viktigt att alla föreningar och kommunen tillsammans diskuterar rådets sammansättning och arbetsordning under hösten. Detta för att alla berörda organisationer ska känna att det är meningsfullt att delta i rådets arbete.

Fråga 2: Kan ditt parti lova att: under mandatperioden 2019-2022 ska det finnas tillräckligt mängd utbildad personal, med rimliga arbetsförhållanden, inom boenden och inom vården om människor med funktionsvariationer?
Socialdemokraterna går till val på att genomföra ett förändringsarbete inom Socialnämnden med syfte att höja personalkontinuiteten inom verksamheten, samt att alla medarbetare inom området för personer med funktionsvariationer ska ha en utvecklingsplan som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef. Det tror vi kommer leda till att du som brukare får träffa samma medarbetare oftare.

Socialdemokraterna går också till val på att genomföra heltidsresan som innebär att alla medarbetare ska erbjudas att arbeta heltid. Det är en viktig förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare och kunna anställa utbildade medarbetare även i framtiden.

Fråga 3: Vi kräver att alla politiker med uppdrag som har med funktionsnedsatta att göra ska tillbringa minst en (1) arbetsdag om året ute i omsorgen om människor med funktionsvariationer för att förstå brukarens och personalens situation.
Socialdemokraterna tycker att Socialnämnden ska ha kontaktpolitiker som följer olika frågor. Det kan innebära att några politiker särskilt följer ett antal boenden inom äldreomsorgen och att några andra politiker särskilt följer ett antal boenden inom omsorgen för personer med funktionsvariationer. Det är ett system som vi i grunden tycker är bra och som bör utvecklas. Kontaktpolitikerna bör i sitt uppdrag få tid avsatt för att besöka verksamheten.

Fråga 4: Kan ditt parti lova: att återinsätta den syn- och hörselkonsulent som har tagits bort, så att det åter finns två tjänster?
Socialdemokraterna kan lova att frågan ska lyftas för diskussion. Idag kan vi inte lova att återinsätta tjänsten då vi inte har tagit ställning till det i vårt parti.

facebook Twitter Email