Nomineringsunderlag för uppdrag i Oskarshamns kommun

I nomineringsunderlaget så står det hur många personer Socialdemokraterna ska nominera till respektive uppdrag. Det framgår också vilka funktioner såsom ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande som vi ska nominera till. Fördelningen bygger på den uppgörelse vi har med Moderaterna.

Det finns också vissa uppdrag som ännu inte är fördelade mellan partierna. Vi återkommer med detta så snart vi vet mer. Det handlar bland annat om Lokal kompetensuppbyggnad Oskarshamn, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och Ungdomsrådet.

Utöver de uppdrag som finns redovisade nedan så finns det flera andra uppdrag som ska utses representanter till. Dessa kommer respektive grupp i kommunstyrelsen och nämnderna utse representanter till. Det handlar bland annat om ledamöter och ersättare i nämndernas arbetsutskott. Vissa uppdrag är också kopplade till funktion. Det handlar bland annat om planberedningen och vissa styrgrupper.

Nomineringar kan göras av S-föreningar och medlemmar. Tänk på att den som nomineras ska vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 4 november. Alla nomineringar ska göras till sap.oskarshamn@telia.com.

Uppdrag Antal personer som ska väljas Kommentar
Kommunstyrelsen 4 ledamöter + 4 ersättare

Varav en ordförande

Vi har redan valt Andreas till vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 ledamöter + 2 ersättare

Varav en ordförande

Vi har redan valt Andreas till vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens budgetberedning 3 ledamöter + 3 ersättare

Varav en ordförande

Vi har redan valt Andreas till vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Bildningsnämnden 4 ledamöter + 4 ersättare,

varav en ordförande

Socialnämnden 4 ledamöter + 4 ersättare,

varav en 1:e vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden 3 ledamöter + 3 ersättare,

varav en 1:e vice ordförande

Tekniska nämnden 3 ledamöter + 3 ersättare,

varav en ordförande

Lokala Säkerhetsnämnden 3 ledamöter + 3 ersättare,

varav en ordförande

Vi nominerar och regeringen utser.
Valnämnden 2 ledamöter + 2 ersättare,

varav en ordförande

Revisionen 2 ledamöter Personerna får inte ha några andra kommunala uppdrag.
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 1 ledamot Måste sitta i kommunfullmäktige
Gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor 1 ledamot
Gode män för tätortsförhållanden 1 ledamot
Styrelsen för stiftelsen Forum 2 ledamöter + 2 ersättare

varav en ordförande

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 1 ledamot Måste sitta i kommunfullmäktige
Stiftelsen Strandagården 1 ledamot + 1 ersättare
Stiftelsen Oskarshamns sjöfartshotell 2 ledamöter + 2 ersättare
Kommunförbund Kalmar län 1 ombud

1 styrelseledamot

Byggebo i Oskarshamn AB 1 ordförande
Smålandshamnar AB 1 ordförande Det är samma person som sitter i Oskarshamn Hamngods- och Terminal AB
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB 1 ordförande Det är samma person som sitter i Smålandshamnar AB
Oskarshamn Energi AB 1 vice ordförande Det är samma person som sitter i Oskarshamn Energi Nät AB
Oskarshamn Energi Nät AB 1 vice ordförande Det är samma person som sitter i Oskarshamn Energi AB.
Gatunamnsberedningen 1 ledamot
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) 1 ledamot
Kalmarsundskommissionen 1 ledamot
Fredriksbergs torrläggningsföretag av år1928 1 ledamot

 

Fredriksbergs dikningsföretag av år 1958 1 ledamot
Vägsamfälligheter där kommunen är delägare 1 representant
Direktionen för Sven och Karin Bergs minne 2 ledamöter

1 ersättare

 

facebook Twitter Email