Uttalande med anledning av utvisningen av familjen Park

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vill med kraft ta avstånd från Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Park som idag bor i Fågelfors. Familjen kommer ursprungligen från Nordkorea, men ska enligt Migrationsverkets beslut utvisas till Sydkorea. 

Familjen Park bor sedan 10 år i Fågelfors. Familjen har försörjt sig genom arbete och bidrar på så sätt till Sverige. I familjen finns det tre barn, vilka alla är födda i Sverige. 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna i världen. Det innebär att Sverige har bundit sig folkrättsligt att förverkliga konventionen. Riksdagen har dessutom beslutat att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. 

I barnkonventionen står det bland annat ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Park från Sverige, där barnen är födda, till Sydkorea ett land de inte har någon relation till är i direkt strid med barnkonventionen. 

Vi menar också att Migrationsverket måste korta ner sina handläggningstider i sina ärenden. Bakom varje ärende finns en eller flera personer som av olika anledningar vill söka sig till Sverige. Varje dag som ett avgörande av ett ärende dröjer innan beslut fattas är en dag med ovisshet och undran. Människor rotar sig i bygden och samhället, barn föds och växer upp i vårt land. Migrationsverket river med sina sena beslut upp allt detta och kastar familjer ut i ovisshet. 

Vi menar vidare att Migrationsverkets agerande i det här och andra utvisningar riskerar att underminera tilltron till rättsväsendet i stort och i synnerhet migrationsärenden. Det är därför vi menar att:  

  • Migrationsverket måste ändra sina interna riktlinjer vad gäller Nordkorea. 
  • Migrationsverket måste ompröva utvisningen av familjen Park så att dessa kan få stanna kvar i Sverige och fortsätta sina liv. 
  • Migrationsverket måste korta sina handläggningstider.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

facebook Twitter Email