Vår politik

Valmanifest 2014-2018

Möjligheternas Oskarshamn

Socialdemokraterna i Oskarshamn har under många år arbetat för att människor ska kunna bo, utvecklas och trivas i hela kommunen. Staden är beroende av landsbygden och tvärtom. Det finns bara ett Oskarshamn.

Grunden för den enskilda människans goda liv är arbete, bra boende, social service och möjligheter till ett rikt kultur och fritidsliv. En bra förskola, skola och fritidsverksamhet ger barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och förut- sättningar för ett gott vuxenliv. Det goda livet och alla människors lika värde, är för Socialdemokraterna i Oskarshamn, ledstjärnor som alltid lyser.

Oskarshamn har ett urstarkt näringsliv som är motorn i hela länet. Vår möjlig- het de kommande åren är att understödja utvecklingen av ny och småföre- tagande. Det leder också till utveckling av de, i kommunen, redan befintliga företagen. Så vill vi arbeta för att åstadkomma fler jobb.

Socialdemokraterna i Oskarshamn ska skapa möjligheter för företagsutveck- ling med nya industriområden. Tillsammans med andra utveckla Äspö till ett världsledande forskningscentrum. Tillsammans med utbildningsanordnaren Nova och näringslivet ska möjligheter för nya och annorlunda projekt och jobb skapas.

Möjligheter till bra boenden i livets olika skeden ska utökas. Detaljplaner är klara för flera nya bostadsområden. Staden som mötesplats ska ge flera möjligheter till handel, träffpunkter och kulturaktiviteter. Oskarshamn ska ha hög tillgänglighet med samlingsplatser för alla.

Lite mer om allt det vi vill, och ska, kan Du läsa om här i häftet. Ta också del av våra inbjudningar till dialogmöten, enkäter och annat vi gör för att få dina och andras synpunkter på hur vår gemensamma stad och bygd ska utvecklas.

Till sist vill jag hälsa Dig välkomna till vallokalerna den 14 september i år. Vi vill fortsätta att styra Oskarshamns kommun, rösta på Socialdemokraterna!

Hälsning

Peter Wretlund

Kommunalråd

I möjligheternas Oskarshamn ska alla ha det bra och kunna utvecklas tillsammans

 • Skolorna ska vara avgiftsfria och ha bra lärmiljöer där teknik är en naturlig del.
 • Kultur är ett självklart inslag i skolorna, alla elever ska kunna ta del av och medverka i kulturaktiviteter.
 • Fortsatt rätt till läxhjälp.
 • Nya förskoleplatser i Döderhult.
 • Stöd ges till det rikliga föreningslivet vilket erbjuder aktiviteter som både stärker mångfald, ger gemenskap och attraktivitet för boende och besökare.
 • Äldreomsorgen är inte till salu, ingen ska tjäna pengar på den som behöver vård och omsorg.
 • Nytt gruppboende, för äldre, öppnas i centrala Oskarshamn
 • Ett trygghetsboende, för äldre, öppnas i centrala Oskarshamn

Möjligheternas Oskarshamn är en plats som människor vill besöka, bo och leva i

 • Samarbete med näringsliv, utbildningsanordnare, och arbetsförmedling så att det kan skapas fler jobb.
 • Stadsförvandling med fokus på hållbar utveckling och respekt för redan befintliga miljöer sker stegvis.
 • Inre hamnen fortsätter att utvecklas och kopplas ihop med camping till camping, som är en gångväg mellan Gunnarsö och Havslätt, en naturupplevelse mitt i staden.
 • Nya bostäder behövs i attraktiva lägen, både centralt och i yttertätorterna.
 • Nya affärer har öppnat i Oskarshamn. Vi gör det möjligt för ännu fler att öppna i ett nytt handelsområde och i en utvecklad centrumhandel.
 • Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar ska ske i hela kommunen.
 • Göra det möjligt att knyta ihop landsbygden och staden med fiber.
 • Stadsparken är stadens naturliga lunga och den ska vara en naturlig mötesplats med attraktiva miljöer och aktiviteter.

I möjligheternas Oskarshamn är miljön viktig

 • Oskarshamns kommuninvånare ska ha Sveriges största engagemang i projektet ”I love Oskarshamn” för en ren och attraktiv miljö.
 • Oskarshamn ska vara en föregångare i miljö och klimatarbetet. Varor och tjänster som inköps ska vara bra för människor och miljö. När kommunens fordon byts ut ska de nya drivas med förnyelsebara drivmedel.
 • Att resa kollektivt i Oskarshamn underlättas av ett samlat resecentrum vid järnvägsstationen.
 • Vi tar aktiv del i Sveriges största miljöprojekt, sanering av hamnen.

Landstinget arbetar för en fungerande Hälso- och sjuk- vård som är köfri, patientsäker och har hög kvalitet

 • Alla som är äldre än 85 år ska ha fortsatt fri sjukvård och successivt vill vi sänka åldergränsen.
 • Ny hälsocentral ska invigas i Kristineberg.
 • Cancervården ska förbättras. Målet är att från misstanke till behandling ska tiden inte överstiga fyra veckor.
 • Barn och unga med psykisk ohälsa ska få förstärkt hjälp och vård via samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, ungdomsmottagningen och hälsocentraler.

DET HÄR KAN DU GÖRA

Alla behövs för att göra Sveriges framtid bättre. Du kan bli frivillig valarbetare, hjälpa till med dörrknackning eller bidra på andra sätt.

Anmäl ditt intresse idag på socialdemokraterna.se/oskarshamn, eller skicka ett mail till sap.oskarshamn@telia.com

Du kan även följa oss på facebook.com/sioskarshamn Välkommen!

Yvonne Hagberg

Ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

TACK FÖR ATT DU RÖSTAR I KOMMUNVALET

facebook Twitter Email