Förslag till inriktningsbeslut gällande ny hockeyarena

Det som presenteras här nedan är ett förslag från styrelsen för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Förslaget är till de medlemsmöte som Socialdemokraterna ska hålla den 17 januari. Det är medlemsmötet som slutligen kommer besluta om hur vi som parti kommer förhålla sig till förslaget.

Den här texten ska ses som en kortare sammanfattning och förklaring kring hur styrelsen har resonerat och tolkat de utredningar som har gjorts. Texten nedan är inte heltäckande och för den som vill skapa sig en helhetsbild med alla detaljer så rekommenderar vi att läsa de utredningar som kommunen har låtit göra. Dessa finns länkade längre ner i texten.

Arbetarekommunens styrelse beslutar att föreslå representantskapet att:

 • Verka för en att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang anläggs i Oskarshamn. Hockeyarenan ska innehålla en isyta och publikkapacitet på cirka 4 500 personer. Placeringen ska ske så, att tillgängligheten är bra vare sig du går, cyklar eller åker buss eller bil.
 • Fastigheten Oskarshamn 3:2, söder om Oskarshamns sjukhus utesluts inte som plats.
 • Verka för att den befintliga Be-Ge Hockey Center används som träningshall och att endast mindre anpassningar görs av denna. 
 • Verka för att den nya arenan ska byggas och drivas av Oskarshamns kommun antingen i kommunal förvaltning eller i kommunalt bolag. 
 • Verka för att ett arbete ska initieras i kommunen för att hitta alternativa platser i de fall andra föreningar bedriver verksamhet på den plats som tas i anspråk av en ny hockeyarena.
 • Verka för att kommunen under det första året tar ansvar för att arrangera minst ett större kulturevenemang i arenan för att inspirera andra kulturarrangörer.

Bakgrund
I februari 2019 fick bildningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera förstudien från 2014 gällande Arena Oskarshamn och 2020-06-10, § 40, godkände bildningsnämnden en delredovisning gällande ishallen som överlämnades till kommunstyrelsen för vidare hantering. Därefter påbörjades arbetet med att uppdatera resten av förstudien som handlade om resterande del av Arena Oskarshamn med tillhörande arenaområdet. I denna del ingick också en träningsishall på området Ängsknarren, där Jysk tidigare hade sina affärslokaler.

Under 2021 presenterade IK Oskarshamn ett alternativ att bygga en helt ny arena innehållande två isytor på det nya industriområdet vid södra infarten till Oskarshamn. I deras förslag skulle en helt ny arena med två isytor kosta 325 miljoner kronor samt byggas och drivas privat med kommunalt bidrag. Kostnadsberäkningar har under året visat att en mer korrekt siffra för IK Oskarshamns förslag kan uppgå till 536 miljoner kronor.

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens verksamheter, bildningsförvaltningen, tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret har under året gjort utredningar inom följande områden:

 • Utredning avseende nuvarande Arena Oskarshamn
 • Omvärldsbevakning
 • Ekonomi och finansieringsalternativ
 • Placering av ny arena, inklusive infrastruktur
 • Andra användningsområden av befintlig ishall
 • Vilken evenemangsarena har Oskarshamn behov av

Utredningarna blev klara i månadsskiftet november och december. Utredningarna finns i sin helhet här, för den som önskar läsa dessa: Arenautredningar – Oskarshamns kommun

Arbetarekommunens styrelse har diskuterat frågan vid några tillfällen under året, men har fördjupat sig i frågan först i slutet av året. Den 7 december hade styrelsen en större diskussion i frågan, och bjöd in ansvarig för utredningen till KF-gruppen den 13 december för en dragning. Den 16 december höll därefter AK-styrelsen ett extra styrelsemöte för att ta fram ett förslag till representantskapet. Representantskapet förväntas ta ett inriktningsbeslut den 17 januari 2022. Representantskapet kan besluta i enlighet med styrelsens förslag eller om något annat. Det står representantskapet fritt.

Styrelsen vill börja med att redogöra för några inriktningar som styrelsen har haft med sig i diskussionerna.

 • Det finns behov av en isyta till för att öka tillgången till is för breddidrotten och allmänheten. Det innebär att utifrån styrelsens resonemang behöver något göras för att tillskapa en andra isyta och att vägvalet står kring hur det kan göras.
 • Det behöver handla om vad Oskarshamns kommun har råd med över tid. Oskarshamns kommun ska ha råd att ta ansvar för anläggningen oavsett hög konjunktur, låg konjunktur, spel i SHL (Svenska Hockey Ligan) eller SHA (Svenska Hockey Allsvenskan) osv.
 • Det finns ett stort folkligt engagemang i frågan. 

Styrelsens förslag är att välja en mellanväg där den befintliga Be-Ge Hockey Center är kvar som träningshall och där en ny hockeyarena byggs. Det innebär att det byggs en ny arena, men som är mindre än den som har diskuterats i media. I media har det diskuterats en arena med två isytor. Styrelsens förslag är att det byggs en arena med en isyta, men där möjlighet finns för att i framtiden bygga till ytterligare en isyta.

Den befintliga Be-Ge Hockey Center kan då användas som matchhall under tiden som en ny arena byggs och därefter som träningshall. Den befintliga Be-Ge Hockey Center kommer behöva vissa åtgärder under tiden till dess att en ny arena är färdigställd. De större ombyggnationerna ska dock inte genomföras. Ängsknarren, tidigare Jysk, behöver också göras iordning för att ge ett mer välkomnande intryck av Oskarshamn.

I den befintliga arenan skulle främst barn- och ungdomsverksamhet bedrivas tillsammans med allmänhetens åkning.

En ny arena som placeras söder om Oskarshamns sjukhus skulle enligt förslaget bli en isyta med möjlighet att bygga ut i framtiden. Arenan skulle ha en publikkapacitet på cirka 4 500 personer och vara anpassad för evenemang också. Arenan skulle främst användas för A-laget, juniorverksamheten samt evenemang. Styrelsens uppfattning är att partiet inte ska låsa sig till den aktuella platsen, men samtidigt inte utesluta platsen. Ett ställningstagande från partiet kan vara att inte utesluta placeringen utan istället prata om värden såsom tillgänglig utifrån olika transportmedel. Platsen kan behöva förändras om arbetet med detaljplaner och planprogram visar på svårigheter att komma fram med planerna. 

Kostnad
Den nuvarande arenan har en driftskostnad om cirka 7,2 miljoner kronor som avser ishallen idag. Oskarshamns kommun får in cirka 1,2 miljoner kronor i hyresintäkter för ishallen. Den årliga kostnaden för Oskarshamns kommun är cirka 6 miljoner kronor.

En ombyggnation av Arena Oskarshamn, i enlighet med utredningen, beräknas höja driftskostnaden för ishallen med cirka 4,7 miljoner kronor per år. En ny träningshall beräknas samtidigt innebära en årlig driftskostnad om cirka 5,9 miljoner kronor. Totalt innebär utredningen alltså en ökad årlig driftskostnad om cirka 10,9 miljoner kronor. I begreppet driftskostnad ingår såväl drift- som kapitalkostnader. Ombyggnationen av befintlig arena och nybyggnation av träningshallen beräknas kosta cirka 137 miljoner kronor. Som framgår av utredningen finns det ett antal kostnader som tillkommer och som ökar kostnaderna. Den beräknade bruttokostnaden för en ombyggd arena och en ny träningshall är cirka 17,8 miljoner kronor (7,2+4,2+5,9). Vad kommunens nettokostnad blir beror på hur hög hyran blir. Eftersom en träningshall i första hand vänder sig till breddidrotten så beräknas inte den innebära några större hyresintäkter för kommunen. En ombyggd arena bör leda till högre hyresintäkter för kommunen.

En nybyggnation av en ny arena i enlighet med IK Oskarshamns förslag kan komma att kosta 536 miljoner kronor i investeringar, jämfört med 325 miljoner som IK Oskarshamn presenterade. Driftskostnaden förväntas vid en investeringskostnad om 536 miljoner kronor bli 35 miljoner kronor per år. Vad kostnaden för kommunen blir i ett sådant alternativ är en förhandling med extern part. I detta förslag behöver man också ha med sig den befintliga Be-Ge Hockey Center är cirka 42 miljoner kronor (35+7,2). Till detta ska mark och infrastruktur kompletteras.

En av utredningarna som har gjorts handlar om alternativanvändning för Be-Ge Hockey Center i Arena Oskarshamn om den inte ska användas som ishall. Ett av alternativen är att riva den befintliga ishallen. En rivning innebär att värden om flera miljoner kronor skulle försvinna. En rivning skulle också påverka övriga Arena Oskarshamn eftersom att verksamheten idag är sammankopplad.

I utredningen presenteras också en referensanläggning, vilket är en anläggning som är under upphandling i en annan kommun. Där planerar man att bygga en nya arena med en isyta och en publikkapacitet på 5000 exklusive träningshall. Kostnaden för den är 489 miljoner kronor, med en driftskostnad om 35 miljoner. En lägre publikkapacitet bör också leda till en lägre kostnad, men inte drastiskt lägre kostnader. I detta förslag finns också den befintliga kostnaden för Arena Oskarshamn om 7,2 miljoner kronor kvar. Kostnaden för kommunen är en förhandling mellan inblandade parter. Den totala kostnaden är därför cirka 42 miljoner kronor (35+7,2). Till detta ska mark och infrastruktur kompletteras.

Driftsform
Arena Oskarshamn drivs idag av Oskarshamns kommun i förvaltningsform. Det innebär att kommunen driver verksamheten i egen förvaltning. Andra alternativ för drift av verksamheten är i ett kommunalt bolag eller i ett privat bolag med bidrag från kommunen.

Styrelsens uppfattning är att Oskarshamns kommun oavsett vägval bör behålla kontrollen över befintliga och nya anläggningar. Det kan ske i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag, men kommunen bör ha kontroll över bolaget.

Styrelsens motivering för detta är:

 • På flera platser har vi under åren kunnat se hur föreningar gör olika lösningar med arenor och att kommunen för eller senare behöver gå in för att ekonomin inte går ihop sig. Då är det bättre att kommunen har kontroll över byggnationen och kan påverka kostnadsutvecklingen genom att styra byggprojektet.
 • Det är inte intressant att bygga en arena i Oskarshamns kommun om inte kommunen avtalar om ett årligt driftsbidrag till arenan och eventuellt går i borgen.
 • Övertid blir det billigare att äga en fastighet man ska använda under lång tid. I en fastighet man själv äger så blir kapitalkostnaderna billigare för respektive år. Ett privat bolag har ett avkastningskrav samtidigt som inte en kommun har. Detta finns bland annat beskrivet i SKRs skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” från 2019.
 • Vi bedömer det som lättare att kunna få loss eventuella mervärden för investeringar i en anläggning som ägs av Oskarshamns kommun än av ett privat bolag. Mervärden skulle också minska den årliga kostnaden för driften av anläggningen.

Konsekvenser
Arenabyggen är kommunala högriskprojekt. En ny arena kan i bästa fall innebära fler sport-, företags- och nöjesevent, men ofta är verkligheten inte i närheten av förhoppningarna utan kommunen står kvar med en dyr nota till liten nytta (Timbro 2019):

 • Arenor blir dyrare än beräknat. Slutnotan är nästan alltid väsentligt högre än budgeterad kostnad.
 • Svag projektledning öppnar för särintressen. Eftersom ledande tjänstemän och olika lokala organiserade intressen tidigt förbinder sig att genomföra projektet leder uppräknade kostnader sällan till att en arena omprövas. Då arenor är ett ”sällanprojekt” för en kommun saknas också erfarenhet av att planera, beställa och genomföra denna typ av arbeten. Det ger aktörer som inte nödvändigtvis har skattebetalarnas bästa för ögonen utrymme att driva på för dyra projekt.
 • Arenadriften konkurrerar med välfärdens kärnverksamheter. I en majoritet av de granskade fallen beslutade kommunerna om nedskärningar i sina verksamheter i samband med att de fick ta ett ökat ekonomiskt ansvar för arenadriften. Eftersom kommunerna får räkna med att finansiera en betydande del av driften för överskådlig framtid kommer arenorna att tvinga fram prioriteringar i andra verksamheter under kommande lågkonjunktur. Dyra arenor slår både mot välfärden och breddidrotten.

Styrelsens bedömning av konsekvenserna är att Oskarshamns kommun kommer få högre kostnader oavsett vilket vägval som görs. Detta eftersom styrelsens bedömning är att en isyta till behövs för att möta breddidrottens behov av mer istid. Styrelsens bedömning är vidare att vi som parti behöver fortsätta driva på lösningar där kommunens finans används för att få ner kommunens kostnader t.ex. genom att göra nya lösningar med pensioner. Det skulle innebära att resurser kan frigöras från kommunens budget utan att påverka den kommunala verksamheten. Det ska dock understrykas att mer resurser också kommer behövas till den kommunala välfärden.

Styrelsens förslag till representantskapet
Arbetarekommunens styrelse beslutar att föreslå representantskapet att:

 • Verka för en att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang anläggs i Oskarshamn. Hockeyarenan ska innehålla en isyta och publikkapacitet på cirka 4 500 personer. Placeringen ska ske så, att tillgängligheten är bra vare sig du går, cyklar eller åker buss eller bil.
 • Fastigheten Oskarshamn 3:2, söder om Oskarshamns sjukhus utesluts inte som plats.
 • Verka för att den befintliga Be-Ge Hockey Center används som träningshall och att endast mindre anpassningar görs av denna. 
 • Verka för att den nya arenan ska byggas och drivas av Oskarshamns kommun antingen i kommunal förvaltning eller i kommunalt bolag. 
 • Verka för att ett arbete ska initieras i kommunen för att hitta alternativa platser i de fall andra föreningar bedriver verksamhet på den plats som tas i anspråk av en ny hockeyarena.
 • Verka för att kommunen under det första året tar ansvar för att arrangera minst ett större kulturevenemang i arenan för att inspirera andra kulturarrangörer.
facebook Twitter Email