Nomineringar och motioner till vårt årsmöte

I mars har vi vårt årsmöte och inför det så har medlemmar och s-föreningar möjlighet att nominera medlemmar till olika uppdrag samt lämna in motioner till arbetarekommunen. Vilka uppdrag du kan nominera till framgår av bilagan, ”Nomineringsunderlag”. Sista dag att sända in motioner eller nomineringar är den 31 januari 2023. Nomineringar och motioner sänds till sap.oskarshamn@gmail.com

Nomineringsunderlag till Oskarshamns arbetarekommun

Arbetarekommunens styrelse
Vid föregående årsmöte 2022 beslutade årsmötet att styrelsen skulle bestå av 11 ledamöter, inklusive ordförande och kassör. Eftersom sju personer var valda till 2023 så valdes endast ordförande och tre ledamöter vid årsmötet 2022.

Om årsmötet beslutar att styrelsen även kommande period ska vara 11 ledamöter, inklusive ordförande och kassör, så innebär det att kassör samt fyra ledamöter ska väljas på två år och att två ledamöter ska väljas på ett år. Detta för att halva styrelsen ska gå omlott. 

Storleken på styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas därefter av årsmötet.

Nominering ska ske av kassör samt fyra ledamöter för perioden 2023-2025. Nominering ska också ske av två ledamöter som väljs för perioden 2023-2024.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2023:
Andreas Erlandsson, kassör
Anita Hultgren
Laila Naraghi
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Elvis Prakatur
Rickard Bäck

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2024:
Anton Sejnehed, ordförande
Yvonne Bergvall
Joakim Rylin
Marie Holmgren

Två revisorer – 1 år
Nominering ska ske av två revisorer för ett år.

Följande revisorer är valda till årsmötet 2023:
Christina Karlsson
Johnny Maurits

Två revisorsersättare – 1 år
Nominering ska ske av två revisorsersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2023:
Leine Johansson
Anders Österman

En fanbärare samt en ersättare – 1 år
Nominering ska ske av en fanbärare samt en ersättare för ett år.

Följande fanbärare är valda till årsmötet 2023:
Sami Durmishi som fanbärare
Marie Holmgren som ersättare

Ett ombud till Fonus, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande är valda till årsmötet 2023:
Leif Jonsson som ombud.
Ewa Ståhl som ersättare

Valberedning för arbetarekommunens interna val på ett år
Årsmötet beslutar årligen, på förslag från styrelsen, hur stor valberedningen ska vara. Idag är valberedningen tre personer, varav en sammankallande.

Nominering ska ske av en sammankallande samt två ledamöter till valberedningen.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2023:
Mona Tegel, sammankallande
Leine Johansson
Sven-Åke Johansson

facebook Twitter Email