Vallöften

Socialdemokraternas lokala vallöften i Oskarshamns kommun.

Hej,

Här kan du läsa om våra lokala vallöften. Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över något.

Vår valfolder finns kan du läsa här: Valfolder

Vallöften

Jobben främst
Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Sverige och Oskarshamn ska fungera. Arbete åt alla är därför målet för oss socialdemokrater. Oskarshamn har idag en lägre arbetslöshet än riket. Vi lovar att även i framtiden sätta jobben främst, alla som kan jobba ska jobba.

Vi vill att det ska skapas fler arbetstillfällen i Oskarshamn. Detta ska ske tillsammans med näringslivet i kommunen. Kommunen ska också möjliggöra för nya företag att etablera sig här. Företagen ska snabbt få bygglov och andra tillstånd. Vi fortsätter också arbetet med att skapa ny industrimark.

Psykisk ohälsa bland unga
Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel idag som för 10 år sedan.

Vi vill att elevhälsan i Oskarshamns kommun ska få mer resurser för att arbeta förebyggande i syfte att minska den psykiska ohälsan. Tidiga insatser krävs för att unga människor inte ska hamna i långvariga utanförskap. Det är allas vårt ansvar att se till att alla unga får en ljus framtid. Därför satsar vi på en hållbar elevhälsa.

Bygga förskolor för barnen
Förskolan är till för alla barn. Förskolan ska därför vara flexibel och fortsatt finnas tillgänglig både natt och dag. Den ska vara anpassad efter barnens behov. Därför vill vi att familjer, som har barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska kunna välja vilka tider barnen är i förskolan. Oskarshamns kommun växer och behovet av förskolor ökar. När behoven ökar måste vi också bygga nya förskolor. De kommande åren satsar vi på byggnation av nya förskolor för att ta emot alla nya små medborgare på bästa sätt.

Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den
Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten.

Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras just idag. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd med medarbetaren.

Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. Vi kommer därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa få och kompetenta undersköterskor. Liksom medarbetare i andra av kommunens verksamheter har en individuell utvecklingsplan vill vi att medarbetare i hemtjänsten också ska få det som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef.

En äldreomsorg utan köer
Människor lever allt längre och det är i grunden något positivt. Oskarshamns kommun är inget undantag. De närmaste åren ska Solbacka återinvigas efter en ombyggnation som innebär flera nya boenden.

Vi ska under mandatperioden bygga bort köerna inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan ett boende erbjuds. Ett nytt äldreboende ska börja byggas under mandatperioden. Vill vi att de lokala pensionärsorganisationerna tillsammans med representanter från personal på befintliga äldreboenden ska vara delaktiga i hur framtidens äldreboenden ska se ut.

Bostadsbyggande
Oskarshamns kommun växer och det är bra. Därför ska kommunen fortsätta att bygga hyresrätter och möjliggöra för andra att bygga bostäder och för dig att bygga ett eget hem. Vi vill att nya bostäder i första hand ska byggas nära den befintliga bebyggelsen. På så sätt bygger vi ihop vår kommun. Dessutom ska det öppnas ett nytt trygghetsboende i centrala Oskarshamn.

Integration
Oskarshamns kommun har fått många nya invånare och flera kommer från andra länder.
Vi vill att kommunen skall växa och utvecklas och välkomnar därför alla som vill bo och arbeta här.

Att lära sig svenska språket är för den som är nyanländ nyckeln till ett arbete och möjlighet att kunna delta i samhällslivet. För att människor ska vilja stanna i Oskarshamn och vara med och utveckla kommunen, gäller det också att vi som bott här länge stödjer och underlättar för dessa att komma in i vårt svenska samhälle och kunna förstå hur det fungerar.

En lyckad integration gagnar alla invånare i kommunen.

Cykla säkert i Oskarshamns kommun
Du som cyklist ska känna dig säker när du väljer att cykla i vår kommun. De närmaste åren ska vi därför bygga fler gång- och cykelvägar. Vi ska vara garanten för att gång- och cykelvägar byggs där det finns ett behov. Vi vill fortsätta knyta ihop kommunen och vi vill att nästa steg ska vara att bygga gång- och cykelväg i Bockara och Stångehamn.

Rätt till heltid – nej till delade turer
Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att erbjuda alla anställda heltidstjänster ska fortsätta och Heltidsresan ska vara klar till senast 2022. Alla nyanställningar i kommunen ska vara heltid. Samtidigt som heltid införs så ska delade turer avskaffas.

Pensionärsskatten ska avskaffas
Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

Om vi socialdemokrater får fortsatt förtroendet att styra Sverige kommer vi att fortsätta sänka pensionärsskatten tills den är helt avskaffad.

Studera i Oskarshamns kommun
Vi tror på det livslånga lärandet som handlar om att du ska kunna lära under hela livet. För detta krävs det att utbildningar finns tillgängliga där du bor och som är anpassade utifrån olika förutsättningar. Socialdemokraterna har under de senaste åren i regeringsställning ökat antalet platser på yrkeshögskolorna, för Oskarshamn har det inneburit flera nya yrkesutbildningar.

Vi vill fortsätta satsa på en utbyggd utbildningsverksamhet via Nova. Vårt mål är att det ska finnas flera utbildningar under nästa mandatperiod. Det ska också vara möjligt att läsa högskoleutbildningar via Nova, prioriterat är utbildningar inom pedagogik såsom förskollärare och lärare.

Kompetensförsörjning för alla
Dagens och morgondagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på både den enskilda individen och arbetsgivaren. Utvecklingen i vårt samhälle fortsätter i hög takt. Det ställer krav på kompetensutveckling. För oss är det självklart att det är med kunskap vi ska konkurrera med andra länder, inte med låga löner. Det är därför viktigt att det finns olika alternativ för att utbilda sig.

Oskarshamns kommun ska erbjuda utbildningar efter de lokala arbetsgivarnas behov. Utbildningarna ska möta ett behov idag och imorgon. Vi vill därför att arbetsmarknadens parter i högre utsträckning ska vara med och ta fram vilka utbildningar som behövs och vad dessa ska innehålla. Tillsammans kan vi skapa utbildningar för att förbättra kompetensförsörjningen på vår arbetsmarknad.

Oskarshamn i ljus
Oskarshamns kommun ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att göra närmiljön mer upplyst. Mörka stråk, där människor rör sig, ska lysas upp genom fasad-, träd- och gatubelysning. Fokus ska vara att lysa upp platser kvällstid såsom parker, promenadvägar, platser som upplevs otrygga och för att förebygga skadegörelse.

Vår miljö
Sverige är ett miljöland i framkant. Tillsammans måste vi arbeta för att skapa en hållbar värld. Oskarshamn tar ett stort ansvar för Östersjön genom saneringen av hamnbassängen. Vi ska fortsätta att göra viktiga insatser för miljön här på hemmaplan. Vårt arbete för en giftfri förskola ska fortsätta.

Kommunen ska fortsätta arbetet med att minska sin klimatpåverkan och stödja lokala initiativ.

Körkort för unga
Inför valet 2014 lovade vi att fler unga skulle få möjlighet att ta körkort genom att införa studielån för körkort. I september 2018 får de första ungdomarna möjlighet att ta körkort på detta sätt.
I Oskarshamn vill vi ta ett steg till: Vi vill möjliggöra för fler elever att få körkortsundervisning på gymnasiet.

Skolan ska rusta elever för arbetsmarknaden och körkort är ett krav för många yrken. Därför vill vi att fler ska få hjälp med körkort i skolan.

Nej till stupstocken i sjukförsäkringen
Vi har genomfört vårt vallöfte från 2014 att avskaffa stupstocken som innebar en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Tidigare blev människor som var sjukskrivna en viss tid utförsäkrade och blev då av med sin sjukersättning. Ingen blir frisk av att bli fattig.

I december 2017 beslutade en majoritet i riksdagen (Sverigedemokraterna och Alliansen) att den gamla tidsgränsen ska återinföras. Vi socialdemokrater röstade emot, men förlorade.

Om vi socialdemokrater får fortsatt förtroendet att styra Sverige kommer vi inte att införa en tidsgräns i sjukförsäkringen.

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga
Alla barn och unga har rätt till en god uppväxt och aktiv fritid. Vi vill därför ge mer resurser så att kommunen tillsammans med föreningslivet ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Både inom kultur och idrott.

Med kulturen som guldkant
Varje sommar ges unga möjlighet att jobba som musikanter för att bland annat besöka kommunens äldreboenden och träffpunkter. Det är en uppskattad verksamhet bland både unga och äldre. Vi vill utveckla konceptet med sommarmusikanter. Unga ska därför få möjlighet att arbeta extra under övriga delar av året samtidigt som äldre får en guldkant på tillvaron.

Tillsammans för ett starkt föreningsliv
Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt! Varje dag samlas många av våra medmänniskor i olika föreningar för att tillsammans skapa aktiviteter i vår kommun. Bland föreningarna finns både de som anordnar aktiviteter för barn, unga och äldre, för den idrotts- och kulturintresserade. För oss socialdemokrater är det viktigt att föreningslivet både erbjuder en bredd och spets. Vi vill därför fortsätta att stödja föreningar i deras arbete.

När människor möts i föreningar för att tillsammans anordna aktiviteter tillsammans så skapas det ett mervärde. Människor möts och lär känna varandra genom föreningar, Föreningslivet bidrar genom sina aktiviteter till att göra vår kommun attraktiv. Ett exempel är SOK Viljans arbete med att få Svenska Orienteringsförbundet att arrangera O-ringen 2022 i Oskarshamn. Vi vill att Oskarshamns kommun ska vara aktiv för att göra arrangemanget lyckat.

Fri kollektivtrafik för unga
För oss socialdemokrater är det viktigt att människor kan använda sig av kollektivtrafiken. Vi vill därför att fler ska få möjlighet att resa kollektivt.

Ålderspensionärer kan idag åka kollektivt för 100 kronor i månaden. Om vi får fortsätta leda Oskarshamns kommun kommer vi att införa fria resor för barn och unga i kommunen.

facebook Twitter Email